12/10/11

Gallery of study portraits of Kiev Academy of Arts. 1950th.

This is: "...just training works made by ordinary soviet students..."!!! 


Ryasnyanski
Shatalin


StorozhenkoLopukhov


VysetskiVasilevskaya


No comments:

Post a Comment